Welcome to

วีดีโอ ที่พักสงฆ์เนินหาดพุทธธรรม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
   ข้อมูลประกอบการเดินทางไปทำบุญ

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด