Welcome to wat sarapi sankaburi chainatวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561

ข้อมูลเดินทางไปทำบุญประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

 


    

 
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป