วีดีโอ วัดเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด