welcome to

wat tungyaka kong namlai konlan kampangpat

 

 

 

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ข้อมูลทำบุญ

วัดทุ่งหญ้าคา ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ข้อมูลการทำบุญสร้างอุโบสถให้ท่านผู้ใจบุญได้พิจารณา           

 

ข้อมูลการเดินทางไปทำบุญ

ร่วมงานยกช่อฟ้า

วัดทุ่งหญ้าคา

หมู่ 12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร