Welcome to wat maipongsopon angkarak nakonnayok


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดใหม่พงษ์โสภณ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ถนนองครักษ์-บางน้ำปรี้ยว-แะเชิงเทรา

 วันที่ 31 มกราคม ถึง ๅจ กุมภาพันธ์ 2562

การเดินทางสะดวก


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2562


 
 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป ปี 2561-2562 
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code