(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_60825.jpg(Root) 2014226_61093.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_60881.jpg(Root) 2014226_60904.jpg(Root) 2014226_60937.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_61180.jpg(Root) 2014226_61180.jpg(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_60825.jpg(Root) 2014226_61093.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_60881.jpg(Root) 2014226_60904.jpg(Root) 2014226_60937.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_61180.jpg(Root) 2014226_61180.jpg(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_60825.jpg(Root) 2014226_61093.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_60881.jpg(Root) 2014226_60904.jpg(Root) 2014226_60937.jpg(Root) 2014226_61125.jpg(Root) 2014226_61203.jpg(Root) 2014226_61180.jpg


(Root) 2014226_61180.jpg

(Root) 2014226_61203.jpg

(Root) 2014226_61093.jpg

(Root) 2014226_61125.jpg

(Root) 2014226_61150.jpg

(Root) 2014226_60774.jpg

(Root) 2014226_60825.jpg

(Root) 2014226_61035.jpg

(Root) 2014226_61065.jpg

(Root) 2014226_60859.jpg

(Root) 2014226_60881.jpg

(Root) 2014226_60904.jpg

(Root) 2014226_60937.jpg

(Root) 2014226_60961.jpg

(Root) 2014226_60985.jpg

(Root) 2014226_60717.jpg

(Root) 2014226_60801.jpg

(Root) 2013312_50690.jpg       (Root) 2013312_50690.jpg
                                          (Root) 2013312_50658.jpg


(Root) 2013312_50825.jpg

 

(Root) 2013312_50788.jpg

                   (Root) 2014226_60801.jpg

                   (Root) 2012117_35595.jpg

ประวัติวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

                       

                                วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  เป็นวัดราษฎร์  เดิมชื่อวัดใหม่หลักสี่ราษฎร์ศรัทธา ตั้งขึ้นเมื่อปีมะโรง  พุทธศักราช ๒๔๗๑  โดยที่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณหลักสี่และบริเวณกึ่งกลางคลองดำเนินสะดวกรวมตัวกัน   สร้างขึ้นบนที่ดินของนายแจ่ม   วาสุกรี  ผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินถวายให้เป็นที่ธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัด    นับได้ว่านายแจ่ม  วาสุกรี   เป็นผู้ให้กำเนิดวัดหลักสี่ฯ โดยแท้   ในเบื้องแรกของการสร้างวัด  มีเพียงกุฏิมุงด้วยจากหลังเดียว  ต่อมาได้รับการถวายบ้านเก่าเป็นฝากระดานบ้าง  ฝาขัดแตะบ้าง  ทางวัดได้รื้อถอนมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้น   และได้ตั้งชื่อวัด   ตามชื่อหลักแบ่งเขตคลอง  ว่า  วัดใหม่หลักสี่    ตั้งอยู่ในมณฑลนครไชยศรี ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น   วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๗  หมู่ ๒  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มาถึงทุกวันนี้  นับอายุมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ ๘๓ ปี   ซึ่งในตอนแรกของการสร้างวัด ได้อาราธนาหลวงพ่ออ่ำ  จากวัดใหม่ราษฎร์นุกูล  มาเป็นเจ้าอาวาส แต่วัดก็ยังพัฒนาไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร   ถึงแม้เปลี่ยนเจ้าอาวาสไปถึง   ๓   รูป   แล้วก็ตาม   ดังนั้น   ในปีพุทธศักราช  ๒๔๙๕   ทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร   โดย   พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสมุทรคุณากร   ได้พิจารณาเห็นว่า   วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   นั้นทรุดโทรมมาก   จำเป็นต้องหาเจ้าอาวาสไปดูแลปกครองวัดเสียใหม่   ท่านจึงได้พิจารณาเห็นว่า  พระใบฎีกาบุญธรรม  ( พระมงคลพิพัฒน์ )   เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน   เหมาะสมที่สุด   จึงได้แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  รูปที่  ๔  ของวัด   เมื่อพระใบฎีกาบุญธรรม   ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  ท่านก็ได้ร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนพัฒนาวัด  ให้เจริญรุ่งเรืองโดยลำดับ   จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่วัดหนึ่ง  มีถาวรวัตถุที่สวยงาม   เช่น  โบสถ์   วิหาร   ศาลาการเปรียญ   กุฏิสงฆ์   ศาลาท่าน้ำ   เป็นต้น   ซึ่งได้รับการพัฒนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ วัดจึงได้เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตมาจนทุกวันนี้

    อาณาเขตและอุปจารวัด

     วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร    ทิศเหนือ   ติดกับคลองดำเนินสะดวก  

                             ทิศใต้   มีที่ดินติดกับที่เอกชน  

                             ทิศตะวันออก   มีที่ดินติดกับที่เอกชน  

                             ทิศตะวันตก   มีที่ดินติดกับที่เอกชน

                                วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร   ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม    น้ำท่วมถึง   แต่ปัจจุบันการชลประทานดีขึ้น   ทำให้น้ำไม่ท่วมเหมือนแต่ก่อน   บริเวณวัดนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้   เช่น   องุ่น   ส้ม   มะนาว   ฝรั่ง   เป็นต้น

                        วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร    มีการคมนาคมที่สะดวก     เพราะวัดตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก   สามารถไปมาได้โดยทางเรือ  และทางรถ

 ทรัพย์สินของวัด

 

                        มีที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่   จำนวน ๖๓  ไร่   ๖๐  ตารางวา  และได้ให้ราชการใช้เป็นสถานที่ในการจัดการศึกษาด้วย   คือ   ให้ที่ดินสำหรับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา   จำนวน  ๘ ไร่เศษ  ( โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร )     และระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  ๓๗ ไร่   ๒ งาน   ๖๐ ตารางวา   ( โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ )  และให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอบ้านแพ้ว    ของกรมพลศึกษา   อีกจำนวน  ๓  งาน   ในเขตที่ตั้งโรงเรียนมัธยมอีกด้วย     และยังมีผู้ศรัทธาถวายที่ดินให้อีก  ๑ แปลง   จำนวน  ๑๑ ไร่   ๓ งาน   ๒๐  ตารางวา      ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ   ๑.๒  กิโลเมตร  .

                   อาคารและเสนาสนะต่าง ๆ   มีอุโบสถที่ถาวรสวยงาม   มีกุฏิคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  มุงกระเบื้องเคลือบ   มีหอฉัน  หอสวดมนต์   มีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ที่สุดในคลองดำเนินสะดวก   จุคนได้ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐ คน   มีฌาปนสถานจตุรมุขที่สวยงาม   มีศาลาท่าน้ำทรงไทยตั้งเรียงรายได้ระยะอยู่หน้าวัด      มีวิหารจตุรมุขยอดมณฑปลงลักปิดทองประดับกระจกสีอย่างสวยงามและหน้าบันยังได้ประดิษฐาน   พระปรมาภิไธย ย่อ ภ.ป.ร.   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        ปูชนียวัตถุที่สำคัญ   คือ   องค์หลวงพ่อโต   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   มีหน้าตักกว้าง   ๒  เมตร   สูง   ๓  เมตรเศษ   องค์พระแกะสลักด้วยศิลาแลง ( หินทรายแดง )   ผิวไล้ด้วยปูนเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง   พระพักตร์ยิ้ม   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาภินิหารมาก   เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน   ทั้งชาวจีนและชาวไทย  ในจังหวัดสมุทรสาคร   และในจังหวัดใกล้เคียง   ดังจะเห็นได้ว่า   จะมีประชาชนกราบไหว้   ขอพรจากท่านตลอดเวลาทุกวัน   โดยเฉพาะในช่วงงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโตนั้น   จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ   ต่างหลั่งไหลมากันเนืองแน่นตลอดงาน   จนทำให้องค์หลวงพ่อโตนั้น   นิ่มไปทั้งองค์   ด้วยแผ่นทองคำเปลว

                       การบริหารและการปกครอง

 

                        วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   ดำเนินการปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า    ตามระเบียบ   ข้อบังคับ  โดยอาศัยหลักพระราชบัญญัติคณะสงฆ์   กฎ   ข้อบังคับ   คำสั่ง  ประกาศ   ของมหาเถรสมาคม   รวมทั้งกฏหมายราชอาณาจักรไทย   และ ตลอดจนประเพณี  และกฎกติกาของวัด  

                        วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ จนถึงปัจจุบันมีจำนวน   ๔ รูป  คือ

๑.   พระอธิการอ่ำ    เป็นระยะแรกของการสร้างวัดใหม่ ๆ   ซึ่งมีกุฏิอยู่เพียง ๑ – ๒  หลัง   ท่านได้ดำรงตำแหน่งไม่นานก็สละตำแหน่งแล้วย้ายไปอยู่วัดอื่น

๒.  พระอธิการแฟง   ท่านมาอยู่พร้อมกับหลวงพ่อโต   วัดเริ่มได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นบ้าง   ภายหลังท่านได้สละตำแหน่งแล้วย้ายไปอยู่วัดในจังหวัดนครปฐม   และมรณภาพที่นั่น  

๓.   พระอธิการตัน   ท่านได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ไม่นาน   ก็ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น

๔.   พระมงคลพิพัฒน์  (บุญธรรม    คุณสมฺปนฺโน)   เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร  รูปปัจจุบัน  อายุ  ๘๘  ปี   พรรษา   ๖๘   วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก  ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะที่ยังมีพรรษาไม่ถึง  ๑๐   ขณะที่มีรับตำแหน่งเจ้าอาวาส   วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรมีตุ่มน้ำอยู่เพียง  ๒  ใบ   จานและชาม   รวมกันยังไม่ถึง   ๕๐  ลูก   ไม่มีโบสถ์   มีกฏิมุงจากชำรุดทรุดโทรมแทบทั้งหมด   ศาลาการเปรียญหลังเก่าโกงเกงที่ผาติกรรมมาด้วยราคา  ๒๐  บาท   แต่ด้วยคุณธรรมความดีของท่าน   และความเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร   จึงเป็นที่เจริญศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป   เป็นพระหนุ่มนักพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญจนพลิกโฉมหน้าของวัดหลักสี่ฯ ให้มีสภาพดังเช่นในปัจจุบัน  

 


ประวัติหลวงพ่อโต

 

                                                                                   พุทธลักษณะ

 

                        หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   มีหน้าตักกว้าง   ๒  เมตร   สูง   ๓  เมตรเศษ   องค์พระแกะสลักด้วยศิลาแลง ( หินทรายแดง )   ผิวไล้ด้วยปูน   เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง   พระพักตร์กลมอิ่มยิ้มละไม   ในส่วนของพระเมาลีตอนโคนสุดเป็นรูปกลีบบัว   ส่วนปลายแหลมเป็นเปลวเพลิง   ตรงกลางเป็นรูปอุณาโลม   เม็ดพระสกขมวดปลายแหลมเป็นก้นหอย   พระกรรณยาวจรดพระอังศา   พระอังศาและพระอุระใหญ่กว้างแลผึ่งผายสง่างามยิ่งนัก   พระเพลาเป็นแบบสมาธิธรรมดา   พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ    พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพล า   ซึ่งเราเรียกปางนี้ว่า  “ ชนะมาร , สดุ้งมาร  ,  มารวิชัย “   ลำพระองค์ได้สัดส่วนห่อหุ้มด้วยทองคำเปลว   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาภินิหารมาก   เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน   ทั้งชาวจีนและชาวไทย  ในจังหวัดสมุทรสาคร   และจังหวัดใกล้เคียง   ดังจะเห็นได้ว่า   จะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้   ขอพรจากท่านตลอดเวลาทุกวัน   โดยเฉพาะในช่วงงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโตนั้น   จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ   ต่างหลั่งไหลมากันเนืองแน่นตลอดงาน   จนทำให้องค์หลวงพ่อโตนั้น   นิ่มไปทั้งองค์   ด้วยแผ่นทองคำเปลว  ที่เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

 

ความเป็นมา

                       

                        หลวงพ่อโต   ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและผู้สร้างแต่อย่างใด   แต่สันนิษฐานตามพุทธลักษณะแล้ว   เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณสืบอายุยืนนานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี   แต่เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม   ต่อมาวัดดังกล่าวได้ถูกทิ้งให้ร้าง   ภายหลังได้พังทลายไปในแม่น้ำแม่กลอง   คงเหลือแต่หลวงพ่อโตถูกทอดทิ้งให้ตากแดด   ตากฝนบนเนื้อที่เพียงนิดเดียว   แต่ด้วยบุญฤทธิ์และด้วยเทวาภินิหารแห่งเทพผู้พิทักษ์รักษาองค์หลวงพ่อโต   จึงบันดาลให้หลวงพ่อแฟง ( เจ้าอาวาสรูปที่  ๒  ของวัดหลักสี่ฯ )   ได้ไปพบเห็น   จึงได้ขอจากทางราชการ   เมื่อได้รับอนุญาต   จึงอัญเชิญท่านไปประดิษฐานเป็นกาลชั่วคราวที่วัดดอนมโนรา   เมื่อหลวงพ่อโตไปอยู่วัดดอนมโนรานั้น   มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก   แต่ก็ยังไม่ได้รับการบูรณะตบแต่งแต่อย่างใด   ต่อมา   ประชาชนชาวหลักสี่   ได้พร้อมใจกันไปอาราธนาหลวงพ่อแฟง   ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ฯ   สืบต่อจากหลวงพ่ออ่ำ   ซึ่งได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสไปอยู่ที่อื่น   หลวงพ่อแฟงเห็นแก่ลูกหลานและศิษายานุศิษย์ของท่าน   จึงรับอาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาส   และขอนำหลวงพ่อโตไปด้วย   เมื่อท่านมารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส   ท่านจึงได้บอกแก่ชาวบ้าน   และลูกหลาน   ให้ไปช่วยกันอัญเชิญหลวงพ่อโตมาจากวัดดอนมโนรา    

                        เมื่อหลวงพ่อโตได้มาถึงวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรแล้ว   หลวงพ่อแฟงพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน   ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตขึ้น   และให้ท่านประดิษฐานอยู่หน้าวัดริมคลองดำเนินสะดวก   ต่อจากนั้นก็ได้ปลูกวิหารมุงจาก   พอกันแดดกันฝนให้หลวงพ่อโตเป็นการชั่วคราวก่อน   และต่อมาก็ได้ทำการซ่อมองค์หลวงพ่อโตในส่วนที่ชำรุด   ให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์   และประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   มาจนถึงในปัจจุบันนี้

                         (Root) 2012117_35546.jpg

 

(Root) 2014226_60801.jpg

(Root) 2014226_60801.jpg

                       (Root) 2012117_35546.jpg

มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

                         หลวงพ่อโต   เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย   มีหน้าตักกว้าง     เมตร   สูง     เมตรเศษ   องค์พระแกะสลักด้วยศิลาแลง ( หินทรายแดง )   ผิวไล้ด้วยปูน   เป็นศิลปะสมัยอู่ทอง   พระพักตร์กลมอิ่มยิ้มละไม     ลำพระองค์ได้สัดส่วนห่อหุ้มด้วยทองคำเปลว   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาภินิหารมาก   เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป    ทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร   และจังหวัดใกล้เคียง     ดังจะเห็นได้ว่า   จะมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้   ขอพรจากหลวงพ่อโตตลอดเวลาทุกวัน     โดยเฉพาะในช่วงงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโตนั้น   จะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ   ต่างหลั่งไหลมากันเนืองแน่นตลอดงาน   จนทำให้องค์หลวงพ่อโตนั้น   นิ่มไปทั้งองค์   ด้วยแผ่นทองคำเปลว  ที่เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  

                        ดังที่กล่าวได้ว่าหลวงพ่อโตเป็นข้อเด่น   หรือ  เป็นจุดแข็งของวัดนั้น   เนื่องด้วยเพราะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโต     จึงทำให้วัดมีชื่อเสียงขึ้นในปัจจุบัน   มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตทุกวัน   และทำสาธารณกุศลต่าง ๆ จึงทำให้มีรายได้จากการบริจาคและทำบุญจากพุทธศาสนิกชน    มาทำการบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จะมีการจัดงานประจำปีปิดทองขอพรหลวงพ่อโต   ทุกปี   โดยถือเอาวันแรม    ค่ำ   เดือน     ของทุกปี   ซึ่งจัดเป็นเวลา    วัน    คืน   

(Root) 2014226_60801.jpg 

(Root) 2014226_60801.jpg

(Root) 2014226_60801.jpg(Root) 2014226_60801.jpg(Root) 2014226_60801.jpg(Root) 2014226_60801.jpg

                       

 

 

 

 (Root) 2014226_60801.jpg


วีดีโอ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระะบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code